Klinische les

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Nestor

De Klinische les
Een onderdeel van je semi-arts stage is de Klinische les. In het stageboekje dat je ontvangt als je begint aan je semi-arts stage, staat uitgelegd wat die klinische les precies inhoudt en wat je ervoor moet doen. De klinische les is niet heel veel werk, het is vooral belangrijk om een casus uit te kiezen die behapbaar is, en een waar je een goede les uit kan trekken.

In een klinische les beschrijf je een casus, uitgewerkt met literatuurgegevens. De casus moet gaan over een patiënt die je zelf gezien hebt op de poli, OK, of op de afdeling. Het idee achter de klinische les is dat je als bijna basisarts beschikt over voldoende klinisch inzicht om de bijzonderheden van de betreffende geschiedenis te herkennen en te beschrijven op het niveau van een basisarts. Bij de keuze voor een bepaald onderwerp is het belang van de les die eruit getrokken wordt doorslaggevend. Exclusiviteit van het ziektebeeld is niet noodzakelijk. Eventueel mogen meerdere patiënten met hetzelfde ziektebeeld worden beschreven. De casus moet zodanig worden geformuleerd dat herleiding naar de oorspronkelijke patiënt onmogelijk is.

De faculteit let streng op de vorm van je stuk. Let hier dan ook goed op bij het afronden van je stuk. Zorg voor een rondom marge van 2.5 cm, nummer je pagina’s en gebruik een 12 punts-lettertype. De verdere indeling van de klinische les staat vermeld in de handleiding. 

Je moet je klinische les in het Nederlands schrijven, tenzij je de faculteit om een uitzondering hebt gevraagd, of in het geval van een stage in het buitenland. In dat geval moet je een mail met motivatie waarom je in het Engels wilt schrijven sturen naar sasgeneeskunde@umcg.nl. De kern van de klinische les bedraagt ongeveer 4 pagina’s, exclusief voorblad, illustraties, tabellen, grafieken en literatuurlijst. In totaal mogen niet meer dan 3 figuren, grafieken, tabellen of illustraties toegevoegd worden.  Onderstaande tekst geeft weer waar de faculteit op let in de beoordeling van je klinische les.

Beoordeling
De commissie semi-arts stage (SAS) beoordeelt de klinische les. De Klinische les wordt volgens onderstaande aandachtspunten en weging beoordeeld.

1) Titel, Samenvatting en Inleiding (20%)
a. Is de titel goed gekozen? Is bijvoorbeeld uit de titel duidelijk dat het gaat om een patiënt (evt. cliënt)? Geeft de samenvatting de hoofdpunten van de les weer? Zijn er keywords genoteerd? Is in de inleiding duidelijk weergegeven waarom de te beschrijven patiënt gekozen is?

2) Beschrijving van de casus en aanvullend onderzoek (35%)
a. Is de ziektegeschiedenis duidelijk weergegeven (relevante feiten uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek. Wordt de sociale context weergegeven)?
* Wordt een duidelijke differentiaaldiagnose gegeven en is deze goed beargumenteerd?
b. Is duidelijk gemaakt waarom aanvullend onderzoek werd aangevraagd en met welke vraagstelling?
* Zijn de relevante laboratoriumgegevens met normaalwaarden en uitslagen van hulponderzoeken met interpretatie vermeld?
c. Is de medische gedachtegang in het beloop van de ziekte duidelijk weergegeven?
* Is het medisch handelen goed beargumenteerd en worden alternatieve (therapie)mogelijkheden besproken?
d. Worden betekenis en consequenties van ziekte/behandeling voor de patiënt toegelicht?

3) Beschouwing (35%)
a. Hoe is de beschouwing in het algemeen uitgevoerd. Is er een duidelijke lijn in het verhaal? Wordt in de beschouwing teruggekoppeld naar de in de ziektegeschiedenis genoemde bijzonderheden en de eventueel opgestelde differentiaaldiagnose?
* Is beschreven wat de beperkingen kunnen zijn van de gebruikte onderzoeksmethoden (indien van toepassing)? Zowel in de medische behandeling als in de literatuur.
b. Zijn patiëntencasus en literatuurgegevens geïntegreerd tot een harmonieus geheel?
* Hebben de geciteerde literatuurgegevens betrekking op de bijzonderheden van de besproken patiënt (niet: algemene citaten uit tekstboeken of literatuur)?
c. Is er sprake van reflectie op het (eigen) medisch handelen?
* Is er sprake van een les of moraal in het verhaal en wordt deze expliciet vermeld en goed beargumenteerd. Worden er consequenties verbonden aan de moraal van het verhaal? \

4) Vorm (10%)
a. Zijn tabellen en figuren adequaat uitgevoerd en van de juiste legenda voorzien? Zijn de tabellen / figuren voor de tekst ondersteunend?
b. Is het taalgebruik precies en helder (niet te veel afkortingen en jargon)? Is de paginaindeling, opmaak, lettertype adequaat uitgevoerd?
* Is het verslag goed leesbaar, goed verzorgd en zonder taalfouten?
* Is het verslag bondig?
c. Zijn referenties recent, relevant en van voldoende kwaliteit? Is vermeld hoe de literatuurselectie tot stand is gekomen? * Zijn referenties correct volgens de “Vancouver”-stijl weergegeven in de tekst en in de referentielijst?

De Klinische les wordt beoordeeld met een O, V of G. Voor verdere informatie, raadpleeg de handleiding SAS.

Becijfering
Indien een klinische les met een onvoldoende wordt beoordeeld wordt de examinator geconsulteerd.

Ingeval van een onvoldoende beoordeling dient de student met het commentaar van de beoordelaar de klinische les te herschrijven. Een klinische les kan maximaal twee keer herschreven worden. Indien de derde versie van de klinische les weer als onvoldoende wordt beoordeeld volgt een nieuwe klinische stage van 6 weken met een nieuwe klinische les (een geheel nieuwe casus). Bij een negatieve beoordeling van de praktijkstage en positieve beoordeling van de klinische les blijft de beoordeling van de klinische les gedurende 1 jaar geldig. Zie ook de Regels en aanwijzingen van de Examencommissie (Student Portal/Study Info).

Prijs voor beste klinische les
Ieder jaar wordt door Medische Alumnivereniging Antonius Deusing een prijs uitgereikt voor de beste klinische les van dat jaar. Deze prijs heet de Prof. Rein Zwierstra prijs. Iedere M3-student die hoger dan een 8.5 haalt op zijn/haar klinische les, komt in aanmerking voor deze prijs. Meer informatie hierover vind je via deze link.