Landelijk

Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO):
Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) is een vereniging waarin van alle acht universitaire medische centra twee tot drie studenten zitting hebben. Dit kunnen studentbestuursleden of assessoren zijn, maar ook onderwijsleden van faculteitsverenigingen en leden van studentenraden. Direct en indirect vertegenwoordigen zij alle geneeskundestudenten in Nederland. Het LMSO vergadert eens in de zes weken in Utrecht en onderhoudt nauwe banden met diverse commissies, raden en overlegorganen. Eén daarvan is de bestuurscommissie Onderwijs & Onderzoek (O&O) van de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), het overleg tussen alle acht medische decanen van Nederland. Het LMSO vaardigt twee studentvertegenwoordigers af naar de O&O-vergadering. Daarnaast bespreken het LMSO en O&O eenmaal per jaar uitgebreid een aantal actuele onderwerpen. Ook zorgt het LMSO voor studentafvaardiging in besturen, waaronder dat van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), en bij congressen en besluiten, zoals het Raamplan 2009. Onderwerpen waar het LMSO zich mee bezighoudt zijn bijvoorbeeld de stagevergoeding voor coassistenten en de herregistratie voor promovendi in het BIG-register.

Vanuit de M.F.V. Panacea is de Commissaris Onderwijs samen met een afvaardiging vanuit ProMed aanwezig bij de zeswekelijkse LMSO-vergadering. Kijk voor meer informatie over het LMSO op de website of de Facebookpagina.
logolmso-e1453126132515.png

LOCA (Landelijk Overleg CoAssistenten):
Stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) is de belangenorganisatie die de belangen van alle Nederlandse coassistenten behartigt. Het is opgericht met als doel het onderwijs in de masterfase van geneeskunde te verbeteren. Veel tekortkomingen in deze fase van de studie spelen op landelijk niveau. Daarom is een faculteitsoverstijgende aanpak noodzakelijk. Om dit te faciliteren werd het LOCA in het leven geroepen. Het LOCA inventariseert onder vertegenwoordigers van co- en masterraden van alle medische faculteiten welke problemen op meerdere faculteiten spelen. Gesignaleerde problemen worden in kaart gebracht en vervolgens onder de aandacht gebracht bij beleidsbepalende instanties en personen in het medisch onderwijs. Daarnaast biedt het LOCA een platform voor de vertegenwoordigers waar zij problemen én oplossingen kunnen uitwisselen.

Een keer per jaar houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten om mogelijke verbeterpunten in het onderwijs aan het licht te brengenen te presenteren op een bijeenkomst waar alle decanen, onderwijsdirecteuren en ziekenhuisdirecteuren van de UMC’s aanwezig zijn. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het LOCA deel aan congressen en werkgroepen over het medisch onderwijs. Daar wordt de mening van de coassistent uitgedragen bij eventuele onderwijsvernieuwingen én kunnen belangrijke ontwikkelingen worden teruggekoppeld aan de coassistent.

Vanuit de M.F.V. Panacea is de Commissaris Master en Carrière samen met een Masterraad lid aanwezig bij de LOCA-vergaderingen. Kijk voor meer informatie over het LOCA op de website of de Facebookpagina.
LOCA