Interim-bestuur

  1. Hoe is het idee tot stand gekomen

Het idee van een bestuursjaar verschuiving is opgekomen nadat het bestuur 2020 ter ore is gekomen dat het curriculum in 2021 zou gaan veranderen. Door de tentamens in semester 3.2 achte het bestuur 2020 de kans groot dat het animo voor een bestuursfunctie sterk zou dalen omdat het bestuursjaar van start gaat op 1 februari. Na een peiling onder de aanwezigen op het informele informatie uurtje bleek dat 6 van de 11 personen daadwerkelijk minder animo zouden hebben. Verder heeft een start van het bestuurjaar aan het begin van het academische jaar ook voordelen die bestuurders nu niet hebben zoals bijvoorbeeld collegegeldvrij besturen. 

  1. Denktank en resultaten

Er is een denktank in het leven geroepen om een plan op te stellen voor de verschuiving. Aan de denktank hebben 29 oud- en huidig bestuurders deelgenomen. Er is digitaal over verschillende mogelijkheden tot het verschuiven van het bestuursjaar gebrainstormd. De uitwerkingen met een samenvatting van positieve en negatieve aspecten van elke mogelijkheid is in een enquête naar oud-bestuurders van de vereniging gestuurd. Hieruit is naar voren gekomen dat een meerderheid van de oud-bestuurders een interim-bestuur de meest geschikte mogelijkheid vindt om dit te bereiken. 

  1. De nieuwe situatie

De nieuwe situatie die we willen bereiken ziet er als volgt uit. Elk bestuur zal officieel wisselen in de derde week van september na de overdrachts ALV. Tijdens een ALV in het begin van mei zal er gestemd worden over het Kandidaatsbestuur en ons advies is om de halfjaarlijkse ALV in januari te plannen.. Na deze ALV zal de overdrachtsperiode van start gaan. Het boekjaar krijgt een looptijd van 1 september t/m 31 augustus.

  1. Hoe bereiken we de nieuwe situatie

De nieuwe situatie zal bereikt worden middels het eerder benoemde interim bestuur. Zij zullen vanaf 1 februari 2021 in functie treden. Na 7,5 maanden zullen zij overgenomen door een nieuw bestuur, waarna de verschuiving gerealiseerd is.

  1. Ondersteuning interim-bestuur

Er is een apart overdrachtsdocument geschreven zodat zij een zo goed mogelijke overdracht krijgen en er zijn plannen opgesteld om te zorgen voor een goede ondersteuning. In het bijzonder omdat sommige interim-bestuurders tentamens zullen moeten maken tijdens hun bestuursjaar. De bestuurders zullen zowel tijdens hun overdracht als tijdens hun bestuursjaar recht hebben op de faciliteitenregeling van de RUG. Ook zijn er plannen gemaakt om oud-bestuurders en de RvTeA een meer betrokken rol te geven om het interim-bestuur te ondersteunen.